อรรถกถาโพธิสัตตวจรรยาวตาร 10 บท

ศานติเทวะ-อวตาร-1

อรรถกถาโพธิสัตตวจรรยาวตาร 10 บท

       โพธิจรรยาวตาร เป็นบทประพันธ์อันมีชื่อเสียงของท่านศานติเทวะ ผู้เป็นพระอาจารย์จากมหาวิทยาลัยนาลันทาเมื่อประมาณคริสตศตวรรษที่ 8 เนื้อหาประกอบด้วยข้อเสนอแนะในการปฏิบัติธรรมของพระโพธิสัตว์ ผู้ซึ่งตั้งปณิธานจะบรรลุเป็นพระพุทธเจ้าเพื่อจะได้ช่วยเหลือสรรพสัตว์ให้พ้นทุกข์ได้อย่างเต็มที่ เนื้อหาประกอบด้วย ๑๐ ปริเฉท มีดังนี้

บทที่ ๑ ประโยชน์แห่งโพธิจิต 
บทที่ ๒ การเปิดเผยความชั่ว
บทที่ ๓ การน้อมรับโพธิจิตโดยสมบูรณ์
บทที่ ๔ ความตระหนัก
บทที่ ๕ ความมีสติ
บทที่ ๖ ความอดทน
บทที่ ๗ ความเพียร
บทที่ ๘ สมาธิ
บทที่ ๙ ปัญญา
บทที่ ๑o โมทนาบุญ