พระโพธิสัตว์ นิกายมหายาน

พระโพธิสัตว์ คือบุคคลที่บำเพ็ญบารมีเพื่อตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้าในอนาคต พระโพธิสัตว์สำคัญตามความเชื่อของศาสนาพุทธนิกายมหายาน

พระยูไล

พระยูไล คือองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าของชาวจีน องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า พระองค์เป็นผู้ไกลจากกิเลส

พระไภษัชยคุรุไวฑูรยประภาตถาคต

พระไภษัชยคุรุไวฑูรยประภาตถาคต พระนามของท่านหมายถึงพระตถาคตเจ้าผู้เป็นบรมครูแห่งยารักษาโรค ผู้มีรัศมีสีน้ำเงินดังไพฑูรย์

พระไภษัชยคุรุไวฑูรยประภาตถาคต-1

พระนางตาราพระโพธิสัตว์ฝ่ายหญิง

พระนางตาราพระโพธิสัตว์ฝ่ายหญิง ในพระพุทธศาสนาฝ่ายวัชรยาน เป็นตัวแทนของคุณธรรมแห่งความสำเร็จในกิจการทั้งปวง ถือกันว่าเป็นร่างสำแดงภาคหนึ่งของพระอวโลกิเตศวรโพธิสัตว์

พระปรัชญาปารมิตา

พระปรัชญาปารมิตา เป็นพระโพธิสัตว์ที่เป็นบุคลาธิษฐานของพระสูตรสำคัญของมหายานคือมหาปรัชญาปารมิตาหฤทัยสูตร

พระมหาสถามปราปต์โพธิสัตว์

พระมหาสถามปราปต์โพธิสัตว์ เป็นพระโพธิสัตว์อัครสาวกของพระอมิตาภพุทธะเช่นเดียวกับพระอวโลกิเตศวรโพธิสัตว์

พระศรีอริยเมตไตรย

พระศรีอริยเมตไตรย

พระอวโลกิเตศวรโพธิสัตว์

พระอวโลกิเตศวรโพธิสัตว์

พระสุปุษปจันทระ

พระสุปุษปจันทระ พระโพธิสัตว์ซึ่งถูกกล่าวถึงในตำรา “โพธิสัตตวจารยาวตาร” ของพระศานติเทวะ

พระมหาสถามปราปต์โพธิสัตว์

พระมหาสถามปราปต์โพธิสัตว์

พระวัชรปาณีโพธิสัตว์

พระวัชรปาณีโพธิสัตว์

เหวัชระเป็นหนึ่งในเทพผู้พิทักษ์

เหวัชระเป็นหนึ่งในเทพผู้พิทักษ์ เรียกว่า ยิ-ดัม มีหน้าที่ปราบปรามอำนาจชั่วร้าย อวิชชา และคุ้มครองลามะชั้นสูง

เหวัชระเป็นหนึ่งในเทพผู้พิทักษ์

เหวัชระ (Hevajra) เป็นภาษาทิเบต หมายถึง เทพผู้พิทักษ์ในคติพุทธมหายานแบบตันตระ หรือมนตรยาน ต่อมาพัฒนาเป็นนิกายวัชรยาน ซึ่งแพร่หลายอยู่ในแถบทิเบต ภูฏาน จีน

พระปัทมปาณิโพธิสัตว์

พระปัทมปาณิโพธิสัตว์ เป็นพระโพธิสัตว์ที่มีผู้นับถือตั้งแต่ช่วงแรก ๆ ก่อนการกำเนิดของนิกายตันตระ

พระโพธิสัตว์อวโลกิเตศวรปางพันกรพันเนตร

พระโพธิสัตว์อวโลกิเตศวรปางพันกรพันเนตร หรือเจ้าแม่กวนอิมปางพันกรนี้

พระจุนทีโพธิสัตว์

พระจุนทีโพธิสัตว์ พระโพธิสัตว์ในพระพุทธศาสนามหายานเช่นเดียวกับพระอวโลกิเตศวรโพธิสัตว์ รูปลักษณ์ของท่านอยู่ในท่านั่งหรือยืน

ไตรโลกยวิชยะ

ไตรโลกยวิชยะ วิทยราชแห่งทิศตะวันออก ผู้ทำหน้าที่คุ้มครองพระอักโษภยะพุทธะในศาสนาพุทธแบบทิเบต มหายานบางกลุ่มถือว่าเป็นพระโพธิสัตว์เอกเทศ ไม่ได้จัดอยู่ในสกุลของพระธยานิพุทธะองค์ใด

พระมัญชุศรีโพธิสัตว์

พระมัญชุศรีโพธิสัตว์

พระสมันตภัทรโพธิสัตว์

พระสมันตภัทรโพธิสัตว์ พระโพธิสัตว์ผู้เป็นตัวแทนของความกรุณาและสมาธิที่ดิ่งลึกของพระพุทธเจ้าทุกพระองค์

พระกษิติครรภโพธิสัตว์

พระกษิติครรภโพธิสัตว์

พระวัชรธร

พระวัชรธร เป็นรูปเคารพในพระพุทธศาสนา ลัทธิมหายาน ซึ่งถือเป็นพระอาทิพุทธ หรือประธานของพระพุทธเจ้าผู้ให้กำเนิดพระพุทธเจ้าองค์อื่นๆ

พระธยานิพุทธะหรือพระฌานิพุทธะ

พระธยานิพุทธะหรือพระฌานิพุทธะ (บางแห่งเรียกพระชินพุทธะ) เป็นพระพุทธเจ้าในคติความเชื่อของมหายาน เชื่อว่าอวตารมาจากพระอาทิพุทธะ

พระโพธิสัตว์กวนอิม

ประวัติความเป็นมาแห่งพระโพธิสัตว์กวนอิม มหาโพธิสัตว์กวนอิมคนไทยให้ความเคารพนับถือเป็นจำนวนมาก พระโพธิสัตว์กวนอิมเกิดชาติสุดท้ายเป็นมนุษย์ แต่เดิมเป็นเทพธิดา ได้จุติลงมายังโลกมนุษย์ เพื่อมาช่วยปลดเปล