พระเจ้าพิมพิสาร

พระเจ้าพิมพิสาร

พระปรมาภิไธย : พระเจ้าพิมพิสาร
พระอิสริยยศ : พระมหากษัตริย์แห่งแคว้นมคธ
ราชวงศ์ : ราชวงศ์หรยังกะ
ครองราชย์ : 50 ปีก่อน พ.ศ. – 2 ปีก่อน พ.ศ.
รัชกาล : 52 ปี
รัชกาลก่อน : พระเจ้าภัททิยะ
รัชกาลถัดไป : พระเจ้าอชาตศัตรู
วัดประจำพระองค์ : วัดเวฬุวันมหาวิหาร
พระราชสมภพ : ราว 558 ก่อน ค.ศ.
สวรรคต : ราว 491 ก่อน ค.ศ. ณ คุกหลวงเมืองราชคฤห์ (ถูกทำรัฐประหาร)
พระราชบิดา : พระเจ้าภัททิยะ
พระอัครมเหสี : เวเทหิ
พระราชบุตร : พระเจ้าอชาตศัตรู

พระเจ้าพิมพิสาร

พระเจ้าพิมพิสารเป็นพระมหากษัตริย์แห่งแคว้นมคธ พระองค์ได้ครองราชสมบัติอยู่เป็นเวลา 52 ปี มีพระอัครมเหสีพระนามว่าเวเทหิ ซึ่งเป็นพระราชธิดาของพระเจ้ามหาโกศล แห่งแคว้นโกศล

พระเจ้าพิมพิสารเป็นพระสหายกับพระโคตมพุทธเจ้าสมัยที่ยังเป็นพระกุมาร ด้วยพระเจ้าสุทโธทนะทรงสนิทสนมกับพระบิดาของพระเจ้าพิมพิสาร พระองค์นับถือพระพุทธศาสนา ทรงทำนุบำรุงพระพุทธศาสนาอย่างเข้มแข็ง จนแว่นแคว้นของพระองค์มีชื่อเสียงขจรขจายไปทั่วว่าเป็นดินแดนแห่งพระธรรม

พระเจ้าพิมพิสารเป็นพระโสดาบัน มีพระอัครมเหสีพระนามว่าพระนางเวเทหิ เป็นพระกนิษฐาในพระเจ้าปเสนทิโกศล พระเจ้าปเสนทิโกศล ก็ได้พระกนิษฐา ของพระเจ้าพิมพิสารเป็นพระมเหสีเช่นกัน พระเจ้าพิมพิสารมีพระราชโอรส นามว่า อชาตศัตรู (ผู้เกิดมาไม่เป็นศัตรู)