คัมภีร์โพธิจรรยาวตารของศานติเทวะ ปริเฉทที่ ๑๐

April 26, 2021 shantideva edit 0

ในปริเฉทที่ ๑๐ ท่านศานติเทวะ กล่าวโดยสรุป หลักการดำเนินชีวิตหรือขั้นตอนการเป็นพระโพธิสัตว์ในคัมภีร์โพธิจรรยาวตารนั้น ประกอบด้วยขั้นตอนสําคัญ 4 ขั้นตอนคือ1. อนุตตรบูชา 2. โพธิจิต 3. การตั้งปณิธาน 4. การบําเพ็ญบารมี ต้นฉบับจากโครงการ DSBC ปริวรรตเป็นไทยโดยโปรแกรมไทย-สันสคริปท์ เสียงจากโครงการ Bodhisvara ในส่วนคำแปลได้รับอนุญาตจากผู้แปลให้เผยแพร่โดย พระมหาวิชาญ กำเหนิดกลับ ปริวรรตเป็นไทยคงรูป๑๐ ปริณามนาปริจฺเฉโท ทศมะฯโพธิจรฺยาวตารํ เม ยทฺวิจินฺตยตะ ศุภมฺฯเตน สรฺเว ชนาะ สนฺตุ โพธิจรฺยาวิภูษณาะ๚๑๚สรฺวาสุ ทิกฺษุ ยาวนฺตะ กายจิตฺตวฺยถาตุราะฯเต ปฺราปฺนุวนฺตุ มตฺปุณฺไยะ สุขปฺราโมทฺยสาครานฺ๚๒๚อาสํสารํ สุขชฺยานิรฺมา ภูตฺเตษํา กทาจนฯโพธิสตฺตฺวสุขํ ปฺราปฺตํ ภวตฺววิรตํ ชคตฺ๚๓๚ยาวนฺโต นรกาะ เกจิทฺวิทฺยนฺเต โลกธาตุษุฯสุขาวตีสุขาโมทฺไยรฺโมทนฺตํา เตษุ เทหินะ๚๔๚ศีตารฺตาะ ปฺราปฺนุวนฺตูษฺณมุษฺณารฺตาะ สนฺตุ ศีตลาะฯโพธิสตฺตฺวมหาเมฆสํภไวรฺชลสาคไระ๚๕๚อสิปตฺรวนํ เตษํา สฺยานฺนนฺทนวนทฺยุติฯกูฏศาลฺมลิวฤกฺษาศฺจ ชายนฺตํา กลฺปปาทปาะ๚๖๚กาทมฺพการณฺฑวจกฺรวาก-หํสาทิโกลาหลรมฺยโศไภะฯสโรภิรุทฺทามสโรชคนฺไธ-รฺภวนฺตุ หฤทฺยา นรกปฺรเทศาะ๚๗๚โส’งฺคารราศิรฺมณิราศิรสฺตุตปฺตา จ ภูะ สฺผาฏิกกุฏฺฏิมํ สฺยาตฺฯภวนฺตุ สํฆาตมหีธราศฺจปูชาวิมานาะ สุคตปฺรปูรฺณาะ๚๘๚องฺคารตปฺโตปลศสฺตฺรวฤษฺฏิ-รทฺยปฺรภฤตฺยสฺตุ จ ปุษฺปวฤษฺฏิะฯตจฺฉสฺตฺรยุทฺธํ จ ปรสฺปเรณกฺรีฑารฺถมทฺยาสฺตุ จ ปุษฺปยุทฺธมฺ๚๙๚ปติตสกลมําสาะ กุนฺทวรฺณาสฺถิเทหาทหนสมชลายํา ไวตรณฺยํา นิมคฺนาะฯมม กุศลพเลน ปฺราปฺตทิวฺยาตฺมภาวาะสห สุรวนิตาภิะ สนฺตุ มนฺทากินีสฺถาะ๚๑๐๚ตฺรสฺตาะ ปศฺยนฺตฺวกสฺมาทิห ยมปุรุษาะ กากคฤธฺราศฺจ โฆราธฺวานฺตํ ธฺวสฺตํ สมนฺตาตฺสุขรติชนนี กสฺย เสามฺยา ปฺรเภยมฺฯอิตฺยูรฺธฺวํ เปฺรกฺษมาณา คคนตลคตํ วชฺรปาณิํ ชฺวลนฺตํทฤษฺฏฺวา ปฺราโมทฺยเวคาทฺวฺยปคตทุริตา ยานฺตุ เตไนว สารฺธมฺ๚๑๑๚ปตติ กมลวฤษฺฏิรฺคนฺธปานียมิศฺรา-จฺฉมิติ (?)นรกวหฺนิํ ทฤศฺยเต นาศยนฺตีฯกิมิทมิติ สุเขนาหฺลาทิตานามกสฺมา-ทฺภวตุ กมลปาเณรฺทรฺศนํ นารกาณามฺ๚๑๒๚อายาตายาต ศีฆฺรํ ภยมปนยต ภฺราตโร ชีวิตาะ สฺมะสํปฺราปฺโต’สฺมากเมษ ชฺวลทภยกระ โก’ปิ จีรีกุมาระฯสรฺวํ ยสฺยานุภาวาทฺวฺยสนมปคตํ ปฺรีติเวคาะ ปฺรวฤตฺตาะชาตํ สํโพธิจิตฺตํ สกลชนปริตฺราณมาตา ทยา จ๚๑๓๚ปศฺยนฺตฺเวนํ ภวนฺตะ สุรศตมุกุไฏรรฺจฺยมานางฺฆฺริปทฺมํการูณฺยาทารฺทฺรทฤษฺฏิํ ศิรสิ นิปติตาเนกปุษฺเปาฆวฤษฺฏิมฺฯกูฏาคาไรรฺมโนชฺไญะ สฺตุติมุขรสุรสฺตฺรีสหโสฺรปคีไต-รฺทฤษฺฏฺวาเคฺร มญฺชุโฆษํ ภวตุ กลกละ สําปฺรตํ นารกาณามฺ๚๑๔๚อิติ มตฺกุศไละ สมนฺตภทฺร-ปฺรมุขานาวฤตโพธิสตฺตฺวเมฆานฺฯสุขศีตสุคนฺธวาตวฤษฺฏี-นภินนฺทนฺตุ วิโลกฺย นารกาสฺเต๚๑๕๚ศามฺยนฺตุ เวทนาสฺตีวฺรา นารกาณํา ภยานิ จฯทุรฺคติภฺโย วิมุจฺยนฺตํา สรฺวทุรฺคติวาสินะ๚๑๖๚อนฺโยนฺยภกฺษณภยํ ติรศฺจามปคจฺฉตุฯภวนฺตุ สุขินะ เปฺรตา ยโถตฺตรกุเรา นราะ๚๑๗๚สํตรฺปฺยนฺตํา เปฺรตาะ สฺนาปฺยนฺตํา ศีตลา ภวนฺตุ สทาฯอารฺยาวโลกิเตศฺวรกรคลิตกฺษีรธาราภิะ๚๑๘๚อนฺธาะ ปศฺยนฺตุ รูปาณิ ศฤณฺวนฺตุ พธิราะ สทาฯครฺภิณฺยศฺจ ปฺรสูยนฺตํา มายาเทวีว นิรฺวฺยถาะ๚๑๙๚วสฺตฺรโภชนปานียํ สฺรกฺจนฺทนวิภูษณมฺฯมโนภิลษิตํ สรฺวํ ลภนฺตํา หิตสํหิตมฺ๚๒๐๚ภีตาศฺจ นิรฺภยาะ สนฺตุ โศการฺตาะ ปฺรีติลาภินะฯอุทฺวิคฺนาศฺจ นิรุทฺเวคา ธฤติมนฺโต ภวนฺตุ จ๚๒๑๚อาโรคฺยํ โรคิณามสฺตุ มุจฺยนฺตํา สรฺวพนฺธนาตฺฯทุรฺพลา พลินะ สนฺตุ สฺนิคฺธจิตฺตาะ ปรสฺปรมฺ๚๒๒๚สรฺวา ทิศะ ศิวาะ สนฺตุ สรฺเวษํา ปถิวรฺตินามฺฯเยน การฺเยณ คจฺฉนฺติ ตทุปาเยน สิธฺยตุ๚๒๓๚เนายานยาตฺรารูฒาศฺจ สนฺตุ สิทฺธมโนรถาะฯเกฺษเมณ กูลมาสาทฺย รมนฺตํา สห พนฺธุภิะ๚๒๔๚กานฺตาโรนฺมารฺคปติตา ลภนฺตํา สารฺถสํคติมฺฯอศฺรเมณ จ คจฺฉนฺตุ เจารวฺยาฆฺราทินิรฺภยาะ๚๒๕๚สุปฺตมตฺตปฺรมตฺตานํา วฺยาธฺยารณฺยาทิสํกเฏฯอนาถาพาลวฤทฺธานํา รกฺษํา กุรฺวนฺตุ เทวตาะ๚๒๖๚สรฺวากฺษณวินิรฺมุกฺตาะ ศฺรทฺธาปฺรชฺญากฤปานฺวิตาะฯอาการาจารสํปนฺนาะ …..อ่านต่อ