ชื่ออภิญญาโลกีย์

May 28, 2021 shantideva edit 0

1. อิทธิวิธี แสดงฤทธิ์ได้2. ทิพยโสตญาณ มีประสาทหูเป็นทิพย์3. มโนยิทธิ มีฤทธิ์ทางใจ ถอดกายใจออกท่องเที่ยวได้4. ทิพยจักษุญาณ มีอารมณ์เป็นทิพย์ คล้ายตาทิพย์5. จุตูปปาตญาณ รู้สัตว์ที่ตายแล้วไปเกิดที่ไหน สัตว์มาเกิดนี้มาจากไหน6. เจโตปริยญาณ รู้อารมณ์ใจของคนและสัตว์7. ปุพเพนิวาสานุสสติญาณ ระลึกชาติที่เกิดมาแล้วได้ตามความต้องการ8. อตีตังสญาณ รู้เหตุการณ์ที่ล่วงมาแล้ว9. อนาคตังสญาณ รู้เรื่องราวที่ยังไม่ได้เกิด10. ปัจจุปปันนังสญาณ รู้เรื่องราวในปัจจุบันที่ปรากฎขึ้นในที่ไกลหรือโลกอื่น11. ยถากัมมุตาญาณ รู้กฎของกรรม