หลักคำสอนสำคัญของศาสนาพุทธ

หลักคำสอนสำคัญของศาสนาพุทธ

1.อริยสัจ4

คือ หลักคำสอนสำคัญของศาสนาพุทธ ความจริงอันประเสริฐ 4 ประการ เป็นหัวใจหลักของพระพุทธศาสนา ที่สรุปคำสอนทั้งหมดไว้ในหลักอันนี้ ประกอบด้วย
1.1ทุกข์ ได้แก่ ความไม่สบายกาย ไมสบายใจ ความคับแค้นในใจ ความไม่ประสบสิ่งปรารถนา ความเกิด แก่ เจ็บ ตาย เป็นต้น
1.2สมุทัย เหตุแห่งทุกข์ ได้แก่ ตัณหาทั้งหลาย
1.3นิโรธ ความดับทุกข์ คือ การหมดกิเลสอย่างสิ้นเชิง(นิพพาน)
1.4มรรค ทางดับทุกข์ คือ อริยมรรคมีองค์8 ได้แก่ เห็นชอบ ดำริชอบ เจรจาชอบ กระทำชอบ เลี้ยงชีพชอบ พยายามชอบ ระลึกชอบ และตั้งใจมั่นชอบ

คำสอนของพระพุทธเจ้า

2.ไตรลักษณ์

คือลักษณะที่มีอยู่ในสรรพสิ่งทั้งปวงในโลกนี้ ได้แก่
2.1อนิจจา ความไม่เที่ยง ไม่คงที่ต้องเปลี่ยนแปลงตลอดเวลา
2.2ทุกขตา ความอดทนอยู่ไม่ได้ หรือพร้อมที่จะเปลี่ยนแปลงตลอดเวลา
2.3อนัตตา ความไม่ใช่ตัวตน ไม่มีตัวตนที่แท้จริง

3.ขันธ์ 5

เป็นการแสดงถึงองค์ประกอบของชีวิตว่ามีอะไรบ้าง ได้แก
3.1รูป ได้แก่ส่วนที่เป็นร่างกาย และพฤติกรรมต่างๆของร่างกาย
3.2วิญญาณ ได้แก่ การรับรู้ผ่านประสาทสัมผัส ซึ่งสามารถผ่านได้ 6 ทางคือ ตา หู ลิ้น จมูก กาย ใจ
3.3เวทนา คือ ความรู้สึกที่เกิดขึ้นต่อสิ่งรับรู้นั้นๆ เช่นรู้สึกสบายใจ ไม่สบายใจ เฉยๆ
3.4สัญญา คือ การจำได้ หมายรู้ ว่าอะไร เป็นอะไร
3.5สังขาร คือ สิ่งปรุงแต่งจิต หรือแรงจูงใจให้กระทำการอย่างใดอย่างหนึ่งอาจจะเป็นได้ทั้งฝ่ายดี หรือฝ่ายชั่ว