พิธีกรรมของศาสนาคริสต์

พิธีกรรมทางศาสนา

1.ศีลล้างบาป เป็นพิธีกรรมแรกที่ผู้จะเป็นคริสต์ต้องรับ โดยใช้น้ำเทลงบนศีรษะ 3 ครั้ง เด็กเกิดใหม่ทุกคนต้องรับศีลนี้ ทำได้ครั้งเดียว ผู้ที่ทำพิธีนี้คือ บาทหลวง นิกายโปรแตสแตนท์ เรียกว่า ศีลบัพติศนาหรือศีลจุ่ม

2.ศีลกำลัง เป็นพิธีที่เจิมด้วยน้ำมันสำหรับเด็กที่โตรู้รับผิดชอบแล้ว เป็นรูปกางเขนที่หน้าผากเพื่อเป็นการยืนยันว่า ต้องการเป็นคริสต์ มุขนายกมิสซังเป็นผู้ประกอบพิธี

3.ศีลมหาสนิท เรียกว่า มิสซา ซึ่งชาวคริสต์ทุกคนต้องไปร่วมพิธีในโบสถ์ทุกวันอาทิตย์ เป็นการระลึกถึงชีวิตและคำสอนของพระเยซูทั้งหมด บาทหลวงเป็นผู้ประกอบพิธี มีการสวด อ่านคัมภีร์ บาทหลวงจะให้ขนมปังและเหล้าองุ่นที่เสกแล้วแก่ผู้ที่เข้าร่วมพิธี


4.ศีลแก้บาป เป็นพิธีที่ชาวคริสต์สำนึกตนว่าได้กระทำบาป เข้าไปหาบาทหลวงเพื่อทำการสารภาพบาปนั้น และขออภัยโทษจากพระเจ้า

5.ศีลเจิมคนไข้ เป็นพิธีการเจิมคนไข้ด้วยน้ำมันโดยบาทหลวง คนไข้ต้องป่วยหนักหรือป่วยเรื้อรัง เป็นการเจิมครั้งสุดท้ายก่อนตาย จุดมุ่งหมายเพื่อให้เขาสำนึกว่าพระเจ้าอยู่กับเขา และเป็นผู้ให้พลังต่อสู้กับโรคภัย

6.ศีลบวช เป็นพิธีที่มุขนายกมิสซัง โปรดให้ผู้ชายบางคนที่เตรียมตัวมา และได้รับการคัดเลือกให้ทำหน้าที่เป็นผู้อภิบาล ประกอบพิธีทางศาสนา ทำให้ผู้รับการบวชเป็นบาทหลวง

7.ศีลสมรส พิธีกรรมที่คู่สมรสกระทำต่อบาทหลวง เพื่อเป็นพยานในความรัก คู่สมรสเมื่อทำพิธีแล้วไม่มีสิทธิ์ที่จะแยกจากกันจนกว่าฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งจะสิ้นชีวิต