กุศลกรรมบถ ๑๐

กุศลกรรมบถ ๑๐

กุศลกรรมบถ ๑๐ ทางแห่งกรรมดี ทางทำดี ทางแห่งกรรมที่เป็นกุศล กรรมดีอันเป็นทางนำไปสู่ความสุขความเจริญหรือสุคติ 10 ประการ

1.ปาณาติปาตา เวรมณี เว้นจากทำชีวิตสัตว์ให้ตกล่วง
2.อทินนาทานา เวรมณี เว้นจากถือเอาสิ่งของที่เจ้าของไม่ได้ให้ด้วยอาการแห่งขโมย
3.กาเมสุมิจฉาจารา เวรมณี เว้นจากประพฤติผิดในกาม
ทั้ง 3 นี้ จัดเป็นกายกรรม เพราะเป็นไปทางกายทวารโดยมาก

4.มุสาวาทา เวรมณี เว้นจากพูดเท็จ
5.ปิสุณาย วาจาย เวรมณี เว้นจากพูดส่อเสียด
6.ผรุสาย วาจาย เวรมณี เว้นจากพูดคำหยาบ
7.สัมผัปปลาปา เวรมณี เว้นจากพูดเพ้อเจ้อ
ทั้ง 4 นี้ จัดเป็นวจีกรรม เพราะเป็นไปทางวจีทวารโดยมาก

  1. อนภิชฌา ไม่โลภอยากได้ของเขา
  2. อพยาปาท ไม่พยาบาทปองร้ายเขา
  3. สัมมาทิฏฐิ เห็นชอบตามคลองธรรม
    ทั้ง 3 นี้ จัดเป็นมโนกรรม เพราะเป็นไปทางมโนทวารโดยมาก