ประโยชน์ของการทำพิธีละหมาด

ประโยชน์ของการทำพิธีละหมาด

ประโยชน์ของการทำพิธีละหมาด

ประโยชน์ปัจจุบันที่สำคัญที่สุด คือ เป็นการน้อมตนแก่พระเจ้าทั้งกาย วาจา และใจ ตามแบบอย่างพระศาสดาพระมุฮัมมัด และโองการที่พระเจ้ากำหนดไว้ ส่วนประโยชน์อื่นที่พึงได้รับมีดังนี้

ประโยชน์ของการทำพิธีละหมาด

1.เป็นการชำระจิตใจให้สะอาดบริสุทธิ์อยู่ตลอดเวลา
2.เป็นการฝึกสมาธิและสร้างพลังจิตใจให้แข้มแข็ง
3.เป็นการช่วยแก้ปัญหาชีวิต (ระงับความทุกข์ใจ) ได้โดยทำจิตใจให้สงบ
4.เป็นการปลูกฝังนิสัยที่ดีหลายประการ เช่น ตรงต่อเวลา มีวินัย มีความรับผิดชอบ มีความอดทน การเอาชนะใจตัวเอง สร้างความสะอาดและความสามัคคี
5.เป็นวิธีการบริหารร่างกายทางอ้อม
6.เป็นการสร้างพลังกายให้เข้มแข็งเพื่อสามารถต่อต้านโรคภัยได้เป็นอย่างดี
7.เป็นการลดความตึงเครียดในหน้าที่การงานเพื่อดำเนินงานต่อไปอีกอย่างมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น

ประโยชน์ของการทำพิธีละหมาด
Deborah Cannon/AMERICAN-STATESMAN Mohammad al-Bedaiwi (in green) and his son, Hamazah, 4, pray at the Renaissance Academy on Tuesday, August 12, 2008. The school is a private Muslim academy. al-Bedaiwi’s oldest child, Sumaya, 6, attends first-grade at the school.