ธิเบต

บัญญัติให้มีมนตร์เรียกว่า ธารณี ประจำองค์พระพุทธเจ้าและ

พระโพธิสัตว์ต่างๆ ยาวบ้างสั้นบ้าง มนตร์แต่ละบทมีอานุภาพขลังๆ

ทั้งนั้น เช่น สวดจบเดียวก็มีอานิสงส์เป็นพระอินทร์ร้อยชาติ หรือเพียง

แต่เขียนคำมนตร์ลงในผืนผ้า แขวนเอาไว้ใครเดินรอด มีอานิสงส์ทำให้

บาปกรรมที่ทำมา ๙๐ กัลป์แทงสูญ คาถาเหล่านี้ยกตัวอย่างเช่น “โอม

มณี ปทฺทเม ฮัม โอมดวงแก้วเกิดในดอกบัว