คัมภีร์โพธิจรรยาวตารของศานติเทวะ ปริเฉทที่ ๑๐

ในปริเฉทที่ ๑๐ ท่านศานติเทวะ กล่าวโดยสรุป หลักการดำเนินชีวิตหรือขั้นตอนการเป็นพระโพธิสัตว์ในคัมภีร์โพธิจรรยาวตารนั้น ประกอบด้วยขั้นตอนสําคัญ 4 ขั้นตอนคือ
1. อนุตตรบูชา 2. โพธิจิต 3. การตั้งปณิธาน 4. การบําเพ็ญบารมี

ต้นฉบับจากโครงการ DSBC ปริวรรตเป็นไทยโดยโปรแกรมไทย-สันสคริปท์ เสียงจากโครงการ Bodhisvara ในส่วนคำแปลได้รับอนุญาตจากผู้แปลให้เผยแพร่โดย พระมหาวิชาญ กำเหนิดกลับ

ปริวรรตเป็นไทยคงรูป๑๐ ปริณามนาปริจฺเฉโท ทศมะฯโพธิจรฺยาวตารํ เม ยทฺวิจินฺตยตะ ศุภมฺฯเตน สรฺเว ชนาะ สนฺตุ โพธิจรฺยาวิภูษณาะ๚๑๚สรฺวาสุ ทิกฺษุ ยาวนฺตะ กายจิตฺตวฺยถาตุราะฯเต ปฺราปฺนุวนฺตุ มตฺปุณฺไยะ สุขปฺราโมทฺยสาครานฺ๚๒๚อาสํสารํ สุขชฺยานิรฺมา ภูตฺเตษํา กทาจนฯโพธิสตฺตฺวสุขํ ปฺราปฺตํ ภวตฺววิรตํ ชคตฺ๚๓๚ยาวนฺโต นรกาะ เกจิทฺวิทฺยนฺเต โลกธาตุษุฯสุขาวตีสุขาโมทฺไยรฺโมทนฺตํา เตษุ เทหินะ๚๔๚ศีตารฺตาะ ปฺราปฺนุวนฺตูษฺณมุษฺณารฺตาะ สนฺตุ ศีตลาะฯโพธิสตฺตฺวมหาเมฆสํภไวรฺชลสาคไระ๚๕๚อสิปตฺรวนํ เตษํา สฺยานฺนนฺทนวนทฺยุติฯกูฏศาลฺมลิวฤกฺษาศฺจ ชายนฺตํา กลฺปปาทปาะ๚๖๚กาทมฺพการณฺฑวจกฺรวาก-หํสาทิโกลาหลรมฺยโศไภะฯสโรภิรุทฺทามสโรชคนฺไธ-รฺภวนฺตุ หฤทฺยา นรกปฺรเทศาะ๚๗๚โส’งฺคารราศิรฺมณิราศิรสฺตุตปฺตา จ ภูะ สฺผาฏิกกุฏฺฏิมํ สฺยาตฺฯภวนฺตุ สํฆาตมหีธราศฺจปูชาวิมานาะ สุคตปฺรปูรฺณาะ๚๘๚องฺคารตปฺโตปลศสฺตฺรวฤษฺฏิ-รทฺยปฺรภฤตฺยสฺตุ จ ปุษฺปวฤษฺฏิะฯตจฺฉสฺตฺรยุทฺธํ จ ปรสฺปเรณกฺรีฑารฺถมทฺยาสฺตุ จ ปุษฺปยุทฺธมฺ๚๙๚ปติตสกลมําสาะ กุนฺทวรฺณาสฺถิเทหาทหนสมชลายํา ไวตรณฺยํา นิมคฺนาะฯมม กุศลพเลน ปฺราปฺตทิวฺยาตฺมภาวาะสห สุรวนิตาภิะ สนฺตุ มนฺทากินีสฺถาะ๚๑๐๚ตฺรสฺตาะ ปศฺยนฺตฺวกสฺมาทิห ยมปุรุษาะ กากคฤธฺราศฺจ โฆราธฺวานฺตํ ธฺวสฺตํ สมนฺตาตฺสุขรติชนนี กสฺย เสามฺยา ปฺรเภยมฺฯอิตฺยูรฺธฺวํ เปฺรกฺษมาณา คคนตลคตํ วชฺรปาณิํ ชฺวลนฺตํทฤษฺฏฺวา ปฺราโมทฺยเวคาทฺวฺยปคตทุริตา ยานฺตุ เตไนว สารฺธมฺ๚๑๑๚ปตติ กมลวฤษฺฏิรฺคนฺธปานียมิศฺรา-จฺฉมิติ (?)นรกวหฺนิํ ทฤศฺยเต นาศยนฺตีฯกิมิทมิติ สุเขนาหฺลาทิตานามกสฺมา-ทฺภวตุ กมลปาเณรฺทรฺศนํ นารกาณามฺ๚๑๒๚อายาตายาต ศีฆฺรํ ภยมปนยต ภฺราตโร ชีวิตาะ สฺมะสํปฺราปฺโต’สฺมากเมษ ชฺวลทภยกระ โก’ปิ จีรีกุมาระฯสรฺวํ ยสฺยานุภาวาทฺวฺยสนมปคตํ ปฺรีติเวคาะ ปฺรวฤตฺตาะชาตํ สํโพธิจิตฺตํ สกลชนปริตฺราณมาตา ทยา จ๚๑๓๚ปศฺยนฺตฺเวนํ ภวนฺตะ สุรศตมุกุไฏรรฺจฺยมานางฺฆฺริปทฺมํการูณฺยาทารฺทฺรทฤษฺฏิํ ศิรสิ นิปติตาเนกปุษฺเปาฆวฤษฺฏิมฺฯกูฏาคาไรรฺมโนชฺไญะ สฺตุติมุขรสุรสฺตฺรีสหโสฺรปคีไต-รฺทฤษฺฏฺวาเคฺร มญฺชุโฆษํ ภวตุ กลกละ สําปฺรตํ นารกาณามฺ๚๑๔๚อิติ มตฺกุศไละ สมนฺตภทฺร-ปฺรมุขานาวฤตโพธิสตฺตฺวเมฆานฺฯสุขศีตสุคนฺธวาตวฤษฺฏี-นภินนฺทนฺตุ วิโลกฺย นารกาสฺเต๚๑๕๚ศามฺยนฺตุ เวทนาสฺตีวฺรา นารกาณํา ภยานิ จฯทุรฺคติภฺโย วิมุจฺยนฺตํา สรฺวทุรฺคติวาสินะ๚๑๖๚อนฺโยนฺยภกฺษณภยํ ติรศฺจามปคจฺฉตุฯภวนฺตุ สุขินะ เปฺรตา ยโถตฺตรกุเรา นราะ๚๑๗๚สํตรฺปฺยนฺตํา เปฺรตาะ สฺนาปฺยนฺตํา ศีตลา ภวนฺตุ สทาฯอารฺยาวโลกิเตศฺวรกรคลิตกฺษีรธาราภิะ๚๑๘๚อนฺธาะ ปศฺยนฺตุ รูปาณิ ศฤณฺวนฺตุ พธิราะ สทาฯครฺภิณฺยศฺจ ปฺรสูยนฺตํา มายาเทวีว นิรฺวฺยถาะ๚๑๙๚วสฺตฺรโภชนปานียํ สฺรกฺจนฺทนวิภูษณมฺฯมโนภิลษิตํ สรฺวํ ลภนฺตํา หิตสํหิตมฺ๚๒๐๚ภีตาศฺจ นิรฺภยาะ สนฺตุ โศการฺตาะ ปฺรีติลาภินะฯอุทฺวิคฺนาศฺจ นิรุทฺเวคา ธฤติมนฺโต ภวนฺตุ จ๚๒๑๚อาโรคฺยํ โรคิณามสฺตุ มุจฺยนฺตํา สรฺวพนฺธนาตฺฯทุรฺพลา พลินะ สนฺตุ สฺนิคฺธจิตฺตาะ ปรสฺปรมฺ๚๒๒๚สรฺวา ทิศะ ศิวาะ สนฺตุ สรฺเวษํา ปถิวรฺตินามฺฯเยน การฺเยณ คจฺฉนฺติ ตทุปาเยน สิธฺยตุ๚๒๓๚เนายานยาตฺรารูฒาศฺจ สนฺตุ สิทฺธมโนรถาะฯเกฺษเมณ กูลมาสาทฺย รมนฺตํา สห พนฺธุภิะ๚๒๔๚กานฺตาโรนฺมารฺคปติตา ลภนฺตํา สารฺถสํคติมฺฯอศฺรเมณ จ คจฺฉนฺตุ เจารวฺยาฆฺราทินิรฺภยาะ๚๒๕๚สุปฺตมตฺตปฺรมตฺตานํา วฺยาธฺยารณฺยาทิสํกเฏฯอนาถาพาลวฤทฺธานํา รกฺษํา กุรฺวนฺตุ เทวตาะ๚๒๖๚สรฺวากฺษณวินิรฺมุกฺตาะ ศฺรทฺธาปฺรชฺญากฤปานฺวิตาะฯอาการาจารสํปนฺนาะ สนฺตุ ชาติสฺมราะ สทา๚๒๗๚ภวนฺตฺวกฺษยโกศาศฺจ ยาวทฺคคนคญฺชวตฺฯนิรฺทฺวนฺทฺวา นิรุปายาสาะ สนฺตุ สฺวาธีนวฤตฺตยะ๚๒๘๚อลฺเปาชสศฺจ เย สตฺตฺวาสฺเต ภวนฺตุ มเหาชสะฯภวนฺตุ รูปสํปนฺนา เย วิรูปาสฺตปสฺวินะ๚๒๙๚ยาะ กาศฺจน สฺตฺริโย โลเก ปุรุษตฺวํ วฺรชนฺตุ ตาะฯปฺราปฺนุวนฺตูจฺจตํา นีจา หตมานา ภวนฺตุ จ๚๓๐๚อเนน มม ปุณฺเยน สรฺวสตฺตฺวา อเศษตะฯวิรมฺย สรฺวปาเปภฺยะ กุรฺวนฺตุ กุศลํ สทา๚๓๑๚โพธิจิตฺตาวิรหิตา โพธิจรฺยาปรายณาะฯพุทฺไธะ ปริคฤหีตาศฺจ มารกรฺมวิวรฺชิตาะ๚๓๒๚อปฺรเมยายุษศฺไจว สรฺวสตฺตฺวา ภวนฺตุ เตฯนิตฺยํ ชีวนฺตุ สุขิตา มฤตฺยุศพฺโท’ปิ นศฺยตุ๚๓๓๚รมฺยาะ กลฺปทฺรุโมทฺยาไนรฺทิศะ สรฺวา ภวนฺตุ จฯพุทฺธพุทฺธาตฺมชากีรฺณา ธรฺมธฺวนิมโนหไระ๚๓๔๚ศรฺกราทิวฺยเปตา จ สมา ปาณิตโลปมาฯมฤทฺวี จ ไวฑูรฺยมยี ภูมิะ สรฺวตฺร ติษฺฐตุ๚๓๕๚โพธิสตฺตฺวมหาปรฺษนฺมณฺฑลานิ สมนฺตตะฯนิษีทนฺตุ สฺวโศภาภิรฺมณฺฑยนฺตุ มหีตลมฺ๚๓๖๚ปกฺษิภฺยะ สรฺววฤเกฺษภฺโย รศฺมิภฺโย คคนาทปิฯธรฺมธฺวนิรวิศฺรามํ ศฺรูยตํา สรฺวเทหิภิะ๚๓๗๚พุทฺธพุทฺธสุไตรฺนิตฺยํ ลภนฺตํา เต สมาคมมฺฯปูชาเมไฆรนนฺไตศฺจ ปูชยนฺตุ ชคทฺคุรุมฺ๚๓๘๚เทโว วรฺษตุ กาเลน สสฺยสํปตฺติรสฺตุ จฯสฺผีโต ภวตุ โลกศฺจ ราชา ภวตุ ธารฺมิกะ๚๓๙๚ศกฺตา ภวนฺตุ เจาษธฺโย มนฺตฺราะ สิธฺยนฺตุ ชาปินามฺฯภวนฺตุ กรุณาวิษฺฏา ฑากินีรากฺษสาทยะ๚๔๐๚มา กศฺจิทฺทุะขิตะ สตฺตฺโว มา ปาปี มา จ โรคิตะฯมา หีนะ ปริภูโต วา มา ภูตฺกศฺจิจฺจ ทุรฺมนาะ๚๔๑๚ปาฐสฺวาธฺยายกลิลา วิหาราะ สนฺตุ สุสฺถิตาะฯนิตฺยํ สฺยาตฺสํฆสามคฺรี สํฆการฺยํ จ สิธฺยตุ๚๔๒๚วิเวกลาภินะ สนฺตุะ ศิกฺษากามาศฺจ ภิกฺษวะฯกรฺมณฺยจิตฺตา ธฺยายนฺตุ สรฺววิเกฺษปวรฺชิตาะ๚๔๓๚ลาภินฺยะ สนฺตุ ภิกฺษุณฺยะ กลหายาสวรฺชิตาะฯภวนฺตฺวขณฺฑศีลาศฺจ สรฺเว ปฺรวฺรชิตาสฺตถา๚๔๔๚ทุะศีลาะ สนฺตุ สํวิคฺนาะ ปาปกฺษยรตาะ สทาฯสุคเตรฺลาภินะ สนฺตุ ตตฺร จาขณฺฑิตวฺรตาะ๚๔๕๚ปณฺฑิตาะ สํสฺกฤตาะ สนฺตุ ลาภินะ ไปณฺฑปาติกาะฯภวนฺตุ ศุทฺธสํตานาะ สรฺวทิกฺขฺยาตกีรฺตยะ๚๔๖๚อภุกฺตฺวาปายิกํ ทุะขํ วินา ทุษฺกรจรฺยยาฯทิวฺเยไนเกน กาเยน ชคทฺพุทฺธตฺวมาปฺนุยาตฺ๚๔๗๚ปูชฺยนฺตํา สรฺวสํพุทฺธาะ สรฺวสตฺตฺไวรเนกธาฯอจินฺตฺยเพาทฺธเสาขฺเยน สุขินะ สนฺตุ ภูยสา๚๔๘๚สิธฺยนฺตุ โพธิสตฺตฺวานํา ชคทรฺถํ มโนรถาะฯยจฺจินฺตยนฺติ เต นาถาสฺตตฺสตฺตฺวานํา สมฤธฺยตุ๚๔๙๚ปฺรตฺเยกพุทฺธาะ สุขิโน ภวนฺตุ ศฺราวกาสฺตถาฯเทวาสุรนไรรฺนิตฺยํ ปูชฺยมานาะ สเคารไวะ๚๕๐๚ชาติสฺมรตฺวํ ปฺรวฺรชฺยามหํ จ ปฺราปฺนุยํา สทาฯยาวตฺปฺรมุทิตาภูมิํ มญฺชุโฆษปริคฺรหาตฺ๚๕๑๚เยน เตนาสเนนาหํ ยาปเยยํ พลานฺวิตะฯวิเวกวาสสามคฺรีํ ปฺราปฺนุยํา สรฺวชาติษุ๚๕๒๚ยทา จ ทฺรษฺฏุกามะ สฺยํา ปฺรษฺฏุกามศฺจ กิํจนฯตเมว นาถํ ปศฺเยยํ มญฺชุนาถมวิฆฺนตะ๚๕๓๚ทศทิคฺวฺโยมปรฺยนฺตสรฺวสตฺตฺวารฺถสาธเนฯยถา จรติ มญฺชุศฺรีะ ไสว จรฺยา ภเวนฺมม๚๕๔๚อากาศสฺย สฺถิติรฺยาวทฺยาวจฺจ ชคตะ สฺถิติะฯตาวนฺมม สฺถิติรฺภูยาชฺชคทฺทุะขานิ นิฆฺนตะ๚๕๕๚ยตฺกิํจิชฺชคโต ทุะขํ ตตฺสรฺวํ มยิ ปจฺยตามฺฯโพธิสตฺตฺวศุไภะ สรฺไวรฺชคตฺสุขิตมสฺตุ จ๚๕๖๚ชคทฺทุะไขกไภษชฺยํ สรฺวสํปตฺสุขากรมฺฯลาภสตฺการสหิตํ จิรํ ติษฺฐตุ ศาสนมฺ๚๕๗๚มญฺชุโฆษํ นมสฺยามิ ยตฺปฺรสาทานฺมติะ ศุเภฯกลฺยาณมิตฺรํ วนฺเท’หํ ยตฺปฺรสาทาจฺจ วรฺธเต๚๕๘๚๚โพธิจรฺยาวตาเร ปริณามนาปริจฺเฉโท ทศมะ๚๚สมาปฺโต’ยํ โพธิจรฺยาวตาระฯ กฤติราจารฺยศานฺติเทวสฺย๚ปริวรรตเป็นไทยปรับรูป(สำหรับบุคคลทั่วไป)๑๐ ปะริณามะนาปะริจเฉโท ทะศะมะห์ฯโพธิจรรยาวะตารัม เม ยัทวิจินตะยะตะห์ ศุภัมฯเตนะ สรรเว ชะนาห์ สันตุ โพธิจรรยาวิภูษะณาห์๚๑๚สรรวาสุ ทิกษุ ยาวันตะห์ กายะจิตตะวยะถาตุราห์ฯเต ปราปนุวันตุ มัตปุณไยห์ สุขะปราโมทยะสาคะราน๚๒๚อาสัมสารัม สุขัชยานิรมา ภูตเตษาม กะทาจะนะฯโพธิสัตตวะสุขัม ปราปตัม ภะวัตวะวิระตัม ชะคัต๚๓๚ยาวันโต นะระกาห์ เกจิทวิทยันเต โลกะธาตุษุฯสุขาวะตีสุขาโมทไยรโมทันตาม เตษุ เทหินะห์๚๔๚ศีตารตาห์ ปราปนุวันตูษณะมุษณารตาห์ สันตุ ศีตะลาห์ฯโพธิสัตตวะมะหาเมฆะสัมภะไวรชะละสาคะไรห์๚๕๚อะสิปะตระวะนัม เตษาม สยานนันทะนะวะนัทยุติฯกูฏะศาลมะลิวฤกษาศจะ ชายันตาม กัลปะปาทะปาห์๚๖๚กาทัมพะการัณฑะวะจะกระวากะ-หัมสาทิโกลาหะละรัมยะโศไภห์ฯสะโรภิรุททามะสะโรชะคันไธ-รภะวันตุ หฤทยา นะระกะประเทศาห์๚๗๚โสงคาระราศิรมะณิราศิรัสตุตัปตา จะ ภูห์ สผาฏิกะกุฏฏิมัม สยาตฯภะวันตุ สังฆาตะมะหีธะราศจะปูชาวิมานาห์ สุคะตะประปูรณาห์๚๘๚อังคาระตัปโตปะละศัสตระวฤษฏิ-รัทยะประภฤตยัสตุ จะ ปุษปะวฤษฏิห์ฯตัจฉัสตระยุทธัม จะ ปะรัสปะเรณะกรีฑารถะมัทยาสตุ จะ ปุษปะยุทธัม๚๙๚ปะติตะสะกะละมามสาห์ กุนทะวรรณาสถิเทหาทะหะนะสะมะชะลายาม ไวตะรัณยาม นิมัคนาห์ฯมะมะ กุศะละพะเลนะ ปราปตะทิวยาตมะภาวาห์สะหะ สุระวะนิตาภิห์ สันตุ มันทากินีสถาห์๚๑๐๚ตรัสตาห์ ปัศยันตวะกัสมาทิหะ ยะมะปุรุษาห์ กากะคฤธราศจะ โฆราธวานตัม ธวัสตัม สะมันตาตสุขะระติชะนะนี กัสยะ เสามยา ประเภยัมฯอิตยูรธวัม เปรกษะมาณา คะคะนะตะละคะตัม วะชระปาณิม ชวะลันตัมทฤษฏวา ปราโมทยะเวคาทวยะปะคะตะทุริตา ยานตุ เตไนวะ สารธัม๚๑๑๚ปะตะติ กะมะละวฤษฏิรคันธะปานียะมิศรา-จฉะมิติ (?)นะระกะวหนิม ทฤศยะเต นาศะยันตีฯกิมิทะมิติ สุเขนาหลาทิตานามะกัสมา-ทภะวะตุ กะมะละปาเณรทรรศะนัม นาระกาณาม๚๑๒๚อายาตายาตะ ศีฆรัม ภะยะมะปะนะยะตะ ภราตะโร ชีวิตาห์ สมะห์สัมปราปโตสมากะเมษะ ชวะละทะภะยะกะระห์ โกปิ จีรีกุมาระห์ฯสรรวัม ยัสยานุภาวาทวยะสะนะมะปะคะตัม ปรีติเวคาห์ ประวฤตตาห์ชาตัม สัมโพธิจิตตัม สะกะละชะนะปะริตราณะมาตา ทะยา จะ๚๑๓๚ปัศยันตเวนัม ภะวันตะห์ สุระศะตะมุกุไฏรรรจยะมานางฆริปัทมัมการูณยาทารทระทฤษฏิม ศิระสิ นิปะติตาเนกะปุษเปาฆะวฤษฏิมฯกูฏาคาไรรมะโนชไญห์ สตุติมุขะระสุรัสตรีสะหะโสรปะคีไต-รทฤษฏวาเคร มัญชุโฆษัม ภะวะตุ กะละกะละห์ สามประตัม นาระกาณาม๚๑๔๚อิติ มัตกุศะไลห์ สะมันตะภะทระ-ประมุขานาวฤตะโพธิสัตตวะเมฆานฯสุขะศีตะสุคันธะวาตะวฤษฏี-นะภินันทันตุ วิโลกยะ นาระกาสเต๚๑๕๚ศามยันตุ เวทะนาสตีวรา นาระกาณาม ภะยานิ จะฯทุรคะติภโย วิมุจยันตาม สรรวะทุรคะติวาสินะห์๚๑๖๚อันโยนยะภักษะณะภะยัม ติรัศจามะปะคัจฉะตุฯภะวันตุ สุขินะห์ เปรตา ยะโถตตะระกุเรา นะราห์๚๑๗๚สันตรรปยันตาม เปรตาห์ สนาปยันตาม ศีตะลา ภะวันตุ สะทาฯอารยาวะโลกิเตศวะระกะระคะลิตักษีระธาราภิห์๚๑๘๚อันธาห์ ปัศยันตุ รูปาณิ ศฤณวันตุ พะธิราห์ สะทาฯครรภิณยัศจะ ประสูยันตาม มายาเทวีวะ นิรวยะถาห์๚๑๙๚วัสตระโภชะนะปานียัม สรักจันทะนะวิภูษะณัมฯมะโนภิละษิตัม สรรวัม ละภันตาม หิตะสัมหิตัม๚๒๐๚ภีตาศจะ นิรภะยาห์ สันตุ โศการตาห์ ปรีติลาภินะห์ฯอุทวิคนาศจะ นิรุทเวคา ธฤติมันโต ภะวันตุ จะ๚๒๑๚อาโรคยัม โรคิณามัสตุ มุจยันตาม สรรวะพันธะนาตฯทุรพะลา พะลินะห์ สันตุ สนิคธะจิตตาห์ ปะรัสปะรัม๚๒๒๚สรรวา ทิศะห์ ศิวาห์ สันตุ สรรเวษาม ปะถิวรรตินามฯเยนะ การเยณะ คัจฉันติ ตะทุปาเยนะ สิธยะตุ๚๒๓๚เนายานะยาตรารูฒาศจะ สันตุ สิทธะมะโนระถาห์ฯกเษเมณะ กูละมาสาทยะ ระมันตาม สะหะ พันธุภิห์๚๒๔๚กานตาโรนมารคะปะติตา ละภันตาม สารถะสังคะติมฯอะศระเมณะ จะ คัจฉันตุ เจาระวยาฆราทินิรภะยาห์๚๒๕๚สุปตะมัตตะประมัตตานาม วยาธยารัณยาทิสังกะเฏฯอะนาถาพาละวฤทธานาม รักษาม กุรวันตุ เทวะตาห์๚๒๖๚สรรวากษะณะวินิรมุกตาห์ ศรัทธาปรัชญากฤปานวิตาห์ฯอาการาจาระสัมปันนาห์ สันตุ ชาติสมะราห์ สะทา๚๒๗๚ภะวันตวักษะยะโกศาศจะ ยาวัทคะคะนะคัญชะวัตฯนิรทวันทวา นิรุปายาสาห์ สันตุ สวาธีนะวฤตตะยะห์๚๒๘๚อัลเปาชะสัศจะ เย สัตตวาสเต ภะวันตุ มะเหาชะสะห์ฯภะวันตุ รูปะสัมปันนา เย วิรูปาสตะปัสวินะห์๚๒๙๚ยาห์ กาศจะนะ สตริโย โลเก ปุรุษัตวัม วระชันตุ ตาห์ฯปราปนุวันตูจจะตาม นีจา หะตะมานา ภะวันตุ จะ๚๓๐๚อะเนนะ มะมะ ปุณเยนะ สรรวะสัตตวา อะเศษะตะห์ฯวิรัมยะ สรรวะปาเปภยะห์ กุรวันตุ กุศะลัม สะทา๚๓๑๚โพธิจิตตาวิระหิตา โพธิจรรยาปะรายะณาห์ฯพุทไธห์ ปะริคฤหีตาศจะ มาระกรรมะวิวรรชิตาห์๚๓๒๚อะประเมยายุษัศไจวะ สรรวะสัตตวา ภะวันตุ เตฯนิตยัม ชีวันตุ สุขิตา มฤตยุศัพโทปิ นัศยะตุ๚๓๓๚รัมยาห์ กัลปะทรุโมทยาไนรทิศะห์ สรรวา ภะวันตุ จะฯพุทธะพุทธาตมะชากีรณา ธรรมัธวะนิมะโนหะไรห์๚๓๔๚ศรรกะราทิวยะเปตา จะ สะมา ปาณิตะโลปะมาฯมฤทวี จะ ไวฑูรยะมะยี ภูมิห์ สรรวะตระ ติษฐะตุ๚๓๕๚โพธิสัตตวะมะหาปรรษันมัณฑะลานิ สะมันตะตะห์ฯนิษีทันตุ สวะโศภาภิรมัณฑะยันตุ มะหีตะลัม๚๓๖๚ปักษิภยะห์ สรรวะวฤกเษภโย รัศมิภโย คะคะนาทะปิฯธรรมัธวะนิระวิศรามัม ศรูยะตาม สรรวะเทหิภิห์๚๓๗๚พุทธะพุทธะสุไตรนิตยัม ละภันตาม เต สะมาคะมัมฯปูชาเมไฆระนันไตศจะ ปูชะยันตุ ชะคัทคุรุม๚๓๘๚เทโว วรรษะตุ กาเลนะ สัสยะสัมปัตติรัสตุ จะฯสผีโต ภะวะตุ โลกัศจะ ราชา ภะวะตุ ธารมิกะห์๚๓๙๚ศักตา ภะวันตุ เจาษัธโย มันตราห์ สิธยันตุ ชาปินามฯภะวันตุ กะรุณาวิษฏา ฑากินีรากษะสาทะยะห์๚๔๐๚มา กัศจิททุห์ขิตะห์ สัตตโว มา ปาปี มา จะ โรคิตะห์ฯมา หีนะห์ ปะริภูโต วา มา ภูตกัศจิจจะ ทุรมะนาห์๚๔๑๚ปาฐัสวาธยายะกะลิลา วิหาราห์ สันตุ สุสถิตาห์ฯนิตยัม สยาตสังฆะสามะครี สังฆะการยัม จะ สิธยะตุ๚๔๒๚วิเวกะลาภินะห์ สันตุห์ ศิกษากามาศจะ ภิกษะวะห์ฯกรรมัณยะจิตตา ธยายันตุ สรรวะวิกเษปะวรรชิตาห์๚๔๓๚ลาภินยะห์ สันตุ ภิกษุณยะห์ กะละหายาสะวรรชิตาห์ฯภะวันตวะขัณฑะศีลาศจะ สรรเว ประวระชิตาสตะถา๚๔๔๚ทุห์ศีลาห์ สันตุ สัมวิคนาห์ ปาปักษะยะระตาห์ สะทาฯสุคะเตรลาภินะห์ สันตุ ตะตระ จาขัณฑิตะวระตาห์๚๔๕๚ปัณฑิตาห์ สัมสกฤตาห์ สันตุ ลาภินะห์ ไปณฑะปาติกาห์ฯภะวันตุ ศุทธะสันตานาห์ สรรวะทิกขยาตะกีรตะยะห์๚๔๖๚อะภุกตวาปายิกัม ทุห์ขัม วินา ทุษกะระจรรยะยาฯทิวเยไนเกนะ กาเยนะ ชะคัทพุทธัตวะมาปนุยาต๚๔๗๚ปูชยันตาม สรรวะสัมพุทธาห์ สรรวะสัตตไวระเนกะธาฯอะจินตยะเพาทธะเสาขเยนะ สุขินะห์ สันตุ ภูยะสา๚๔๘๚สิธยันตุ โพธิสัตตวานาม ชะคะทรรถัม มะโนระถาห์ฯยัจจินตะยันติ เต นาถาสตัตสัตตวานาม สะมฤธยะตุ๚๔๙๚ปรัตเยกะพุทธาห์ สุขิโน ภะวันตุ ศราวะกาสตะถาฯเทวาสุระนะไรรนิตยัม ปูชยะมานาห์ สะเคาระไวห์๚๕๐๚ชาติสมะรัตวัม ประวรัชยามะหัม จะ ปราปนุยาม สะทาฯยาวัตประมุทิตาภูมิม มัญชุโฆษะปะริคระหาต๚๕๑๚เยนะ เตนาสะเนนาหัม ยาปะเยยัม พะลานวิตะห์ฯวิเวกะวาสะสามะครีม ปราปนุยาม สรรวะชาติษุ๚๕๒๚ยะทา จะ ทรัษฏุกามะห์ สยาม ปรัษฏุกามัศจะ กิญจะนะฯตะเมวะ นาถัม ปัศเยยัม มัญชุนาถะมะวิฆนะตะห์๚๕๓๚ทะศะทิควโยมะปรรยันตะสรรวะสัตตวารถะสาธะเนฯยะถา จะระติ มัญชุศรีห์ ไสวะ จรรยา ภะเวนมะมะ๚๕๔๚อากาศัสยะ สถิติรยาวัทยาวัจจะ ชะคะตะห์ สถิติห์ฯตาวันมะมะ สถิติรภูยาชชะคัททุห์ขานิ นิฆนะตะห์๚๕๕๚ยัตกิญจิชชะคะโต ทุห์ขัม ตัตสรรวัม มะยิ ปัจยะตามฯโพธิสัตตวะศุไภห์ สรรไวรชะคัตสุขิตะมัสตุ จะ๚๕๖๚ชะคัททุห์ไขกะไภษัชยัม สรรวะสัมปัตสุขากะรัมฯลาภะสัตการะสะหิตัม จิรัม ติษฐะตุ ศาสะนัม๚๕๗๚มัญชุโฆษัม นะมัสยามิ ยัตประสาทานมะติห์ ศุเภฯกัลยาณะมิตรัม วันเทหัม ยัตประสาทาจจะ วรรธะเต๚๕๘๚๚โพธิจรรยาวะตาเร ปะริณามะนาปะริจเฉโท ทะศะมะห์๚๚สะมาปโตยัม โพธิจรรยาวะตาระห์ฯ กฤติราจารยะศานติเทวัสยะ๚