ชื่ออภิญญาโลกีย์

1. อิทธิวิธี แสดงฤทธิ์ได้
2. ทิพยโสตญาณ มีประสาทหูเป็นทิพย์
3. มโนยิทธิ มีฤทธิ์ทางใจ ถอดกายใจออกท่องเที่ยวได้
4. ทิพยจักษุญาณ มีอารมณ์เป็นทิพย์ คล้ายตาทิพย์
5. จุตูปปาตญาณ รู้สัตว์ที่ตายแล้วไปเกิดที่ไหน สัตว์มาเกิดนี้มาจากไหน
6. เจโตปริยญาณ รู้อารมณ์ใจของคนและสัตว์
7. ปุพเพนิวาสานุสสติญาณ ระลึกชาติที่เกิดมาแล้วได้ตามความต้องการ
8. อตีตังสญาณ รู้เหตุการณ์ที่ล่วงมาแล้ว
9. อนาคตังสญาณ รู้เรื่องราวที่ยังไม่ได้เกิด
10. ปัจจุปปันนังสญาณ รู้เรื่องราวในปัจจุบันที่ปรากฎขึ้นในที่ไกลหรือโลกอื่น
11. ยถากัมมุตาญาณ รู้กฎของกรรม