พิธีกรรมทางศาสนา-ฮินดู

May 11, 2019 shantideva 0

ชาวฮินดูจะมีพิธีกรรมแบ่งเป็น ๔ หมวด ดังนี้
๑. กฎสำหรับวรรณะ แต่เดิมมีการปฏิบัติอย่างเคร่งครัด แต่ปัจจุบันนี้ไม่ค่อยเคร่งครัดเท่าใดนัก
๑) การแต่งงาน จะแต่งงานกับคนนอกวรรณะไม่ได้
๒) อาหารการกิน จะมีข้อกำหนดว่าสิ่งใดกินได้หรือไม่ได้ คนในวรรณะต่ำจะปรุงอาหารให้คนวรรณะสูงกว่ากินไม่ได้
๓) อาชีพ ต้องประกอบอาชีพตามกำหนดของแต่ละวรรณะ