ความสำคัญของศาสนาพุทธ

พระพุทธศาสนา เป็นศาสนาที่สำคัญศาสนาหนึ่งของโลก เเละเป็นศาสนาประจำชาติไทยมาเป็นเวลาช้านาน มีอิทธิพลต่อโครงสร้างของวัฒนธรรมไทยมากที่สุด เเละในปัจจุบันประเทศไทยนับว่าเป็นศูนย์กลางของพระพุทธศาสนาใยโลก เนื่องจากเป็นที่ตั้งขององค์กรการพุทธศาสนิกสัมพันธ์เเห่งโลก
สรุปเนื้อหาสำคัญ
1.ความหมายของศาสนา
ศาสนา หมายถึง คำสั่งสอนของพระศาสดาที่มุ่งให้มนุษย์ละเว้นความชั่ว กระทำความดีและรู้จักควบคุมดูแลตนเองให้ตั้งมั่นอยู่ในความดี โดยมิต้องให้ผู้อื่นคอยว่ากล่าวตักเตือน
2.ความสำคัญของศาสนา
1.ช่วยให้มนุษย์อยู่ร่วมกันอย่างสันติสุข
2.ช่วยให้บุคคลมีหลักในการดำเนินชีวิตที่ดี
3.ช่วยให้บุคคลรู้จักเหตุผลผิดชอบ ชั่วดี ด้วยตนเอง
4.ช่วยให้บุคคลมีชีวิตที่ราบรื่นและสงบสุข
5.ช่วยให้มนุษย์มีอิสระสามารถควบคุมตนเองได้


3.องค์ประกอบของศาสนา
1.ศาสดา คือ ผู้สั่งสอนศาสนาดั่งเดิมหรือผู้ก่อตั้งศาสนา
2.หลักธรรม คือ ตัวคำสั่งสอน
3.นักบวช คือ ผู้สืบต่อศาสนา หรือผู้แทนเป็นทางการของศาสนา
4.พิธีกรรม คือ การประกอบพิธีต่างๆ ตามแนวปฏิบัติของศาสนา
5.ศาสนสถานหรือวัด คือ ที่ตั้งทางศาสนา หรือปูชนียสถานคือ สถานที่เคารพทางศาสนา หรือปูชนียวัตถุคือ สิ่งที่ควรบูชาทางศาสนา
6.ศาสนิกชน คือ คนที่นับถือศาสนา
4.องค์ประกอบของพระพุทธศาสนา
1.พระศาสดา คือ พระพุทธเจ้า
2.หลักธรรมคำสอนหรือพระธรรม แบ่งเป็น3ขั้นตอนคือ
2.1)ปริยัติธรรม คือ การเล่าเรียนศึกษาพระธรรม ได้แก่ พระไตรปิฎก
2.2)ปฏิบัติธรรม คือ การลงมือกระทำตาม ได้แก่ การปฏิบัติ 3 ขั้นคือ ศีล สมาธิ และปัญญา
2.3)ปฏิเวธรรม คือ ผลแห่งการปฏิบัติ ได้แก่ มรรค ผล นิพพาน
3.นักบวช ได้แก่ พระสงฆ์
4.ปูชนียวัตถุ สิ่งที่ควรเคารพ ได้แก่ พระพุทธรูป พระปรางค์ พระเจดีย์ คำจารึก พระธรรม
5.ปูชนียสถาน สถานที่ควรบูชา ได้แก่ วัด โบสถ์
6.พิธีกรรม การประกอบพิธีทางพระพุทธศาสนา เช่น การอุปสมบท การรับศีล การร่วมกันบูชาพระรัตนตรัย เป็นต้น
7.ศาสนิกชน ได้แก่ คนที่นับถือพระพุทธศาสนา  คาสิโนออนไลน์