คัมภีร์วิสุทธิมรรค

คัมภีร์วิสุทธิมรรค รจนาโดยพระพุทธโฆสาจารย์ นักปราชญ์ชาวอินเดีย เมือ พ.ศ. ๙๕๖ เป็นภาษาบาลี สมเด็จพระพุฒาจารย์ (อาจ อาสภมหาเถระ) วัดมหาธาตุยุวราชรังสฤษฎิ์ราชวรมหาวิหาร แปลและเรียบเรียงเป็นภาษาไทย ซึงเป็นคัมภีร์ที่ถือได้ว่าสรุปความย่อจากพระไตรปิฎก โดยสรุปความพระวินัยปิฎก ๒๑,ooo พระธรรมขันธ์ เป็นศีล พระสุตตันตปิฎก ๒๑,ooo พระธรรมขันธ์ เป็นสมาธิ และพระอภิธรรมปิฎก ๔๒,ooo พระธรรมขันธ์ เป็นปัญญา รวมเป็นพระไตรปิฎก ๘๔,ooo พระธรรมขันธ์ คือ ศีล สมาธิ ปัญญา

คำว่า วิสุทธิ คือ พระนิพพานอันเป็นจุดหมายปลายทางของพระพุทธศาสนา หมายถึง เป็นสภาพที่บริสุทธิ์ หมดจดจากกิเลสมลทินโดยสิ้นเชิง

คำว่า มรรค คือหนทาง หมายถึง อุบายเป็นเครื่องส่งให้ถึง ฉะนั้น วิสุทธิมรรค ก็คือทางสู่พระนิพพาน หรือ อุบายเป็นเครื่องส่งให้ถึงพระนิพพาน หรือแผนที่เดินทางสู่พระนิพพาน gclub slot